Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Kamenné sekery

I počátky výroby účinných broušených nástrojů, výdobytků neolitické společnosti, spočívají na prastarých znalostech štípání kamene.
I počátky výroby účinných broušených nástrojů, výdobytků neolitické společnosti, spočívají na prastarých znalostech štípání kamene.

Přestože doklady broušení kamene, a dokonce i výroby seker dnes bezpečně známe již z paleolitu a mezolitu, využití této technologie vrcholí ve středoevropském prostoru až v neolitu při výrobě broušených nástrojů. Původní rozpaky nad funkcí některých artefaktů v živé kultuře se podařilo v průběhu času rozptýlit. Díky traseologii a experimentům s replikami kamenných seker jsou dnes bez pochybností interpretovány jako dřevozpracovatelské náčiní. Původní hypotézy o používání velkých vrtaných sekeromlatů jako rádel a menších teslic jako motyk neodpovídají stopy po použití ani dnešní představy o zemědělské produkci neolitu. Přesto nelze jejich dílčí využití při některých polních pracích vyloučit (rozbíjení hrud a drnu). Problematické je však nalezení a interpretace stop po takové činnosti. Jak ukázalo etnografické pozorování, není v živé kultuře vztah mezi tvarem a funkcí nástroje zcela jednoznačný a neměnný. Mnohé nástroje s funkcí teslice byly využívány jako sekery a obráceně. Díky přísné funkční vazbě nepodléhá tvarosloví těchto nástrojů chronologii do té míry jako keramika, resp. její výzdoba. Přesto v delších časových intervalech i kamenná broušená industrie svůj chronologický vývoj má.

Výroba broušené industrie na sídlištích probíhala zpravidla z polotovarů přinesených z těžebních oblastí. Tomu odpovídají nálezy v místech těžby, kde je možné se setkat pouze s polotovary, nikoli hotovými výrobky. Oproti tomu na každém větším či lépe prozkoumaném sídlišti nacházíme ve větší či menší intenzitě doklady zpracování polotovarů do finálních výrobků či reutilizace starších poškozených nástrojů: jsou zde desky se stopami řezání, úštěpy suroviny a zlomky poškozených nástrojů či vývrtky. Finální tvary byly zhotovovány z kusů suroviny pomocí pískovcových brusů.

Účinnost kamenných seker je překvapivě vysoká. Experimentálně bylo za pomocí replik zjištěno, že k pokácení dubu o průměru 35 cm stačí dvěma drvoštěpům časový limit padesáti minut. K podobným výsledkům dospěli i jiní experimentátoři. Pomocí kamenných nástrojů byl rovněž úspěšně rekonstruován dlabaný člun.

Výsledný nástroj (vpravo) vzniká postupným vybrušováním vyštípaného polotovaru.

Výsledný nástroj (vpravo) vzniká postupným vybrušováním vyštípaného polotovaru.

Ještě dnes omračují jadeitové sekery dokonalostí svého zpracování. Nález z lokality Mazéres v jižní Francii. © Pierre Pétrequin, Université de Franche-Comté.

Ještě dnes omračují jadeitové sekery dokonalostí svého zpracování. Nález z lokality Mazéres v jižní Francii. © Pierre Pétrequin, Université de Franche-Comté.

Rozšíření jadeitových seker se nápadně vylučuje se soudobou distribucí rané mědi. Velikost bodu odpovídá koncentraci nálezů. Zeleně vyneseny sekery z alpského jadeitu, červeně měděné sekery, žlutě nálezy zlata. Hvězdy označují zdrojové lokality daných surovin. Podle Domínguez-Bella a kol. 2015.

Rozšíření jadeitových seker se nápadně vylučuje se soudobou distribucí rané mědi. Velikost bodu odpovídá koncentraci nálezů. Zeleně vyneseny sekery z alpského jadeitu, červeně měděné sekery, žlutě nálezy zlata. Hvězdy označují zdrojové lokality daných surovin. Podle Domínguez-Bella a kol. 2015.

Chcete se dozvědět víc?

  • Drnovský, V. 2011. Příspěvek k problematice dílen a výrobního řetězce broušené industrie. Živá archeologie – (Re)konstrukce a experiment v archeologii 12: 13–18.
  • Květina, P. 2011. Puakulaba a Julie. Kamenné nástroje archaických společností. Živá archeologie 12: 3–7.
  • Oliva, M. 1985. Úvahy o pracovních a sociálních aspektech pravěké broušené industrie. Časopis Moravského muzea 70: 17–36.
  • Pétrequin, P., and A. M. et al Pétrequin. 1998. From the Raw Material to the Neolithic Stone Axe. Production Processes and Social Context. In Understanding the Neolithic of North-Western Europe, eds. M. Edmonds, and C. Richards, 277-311. Glasgow: Cruithne Press.
  • Whittle, A. 1995. Gifts from the earth: symbolic dimensions of the use and production of Neolithic flint and stone axes. Archaeologia Polona 33: 247-259.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.