Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Osady a domy

Zásobní keramická nádoba zahloubená v podlaze neolitického domu č. 96 v Bylanech.
Zásobní keramická nádoba zahloubená v podlaze neolitického domu č. 96 v Bylanech.

Archeologické bádání nekončí pochopitelně jen u samotných jam, ale současně se snaží z různých indicií archeologických artefaktů i ekofaktů a za pomoci řady dalších oborů rekonstruovat původní obraz tehdejšího světa včetně domů. Jeho vnější podoba je spíše hypotetická, přičemž kontury vycházejí z rekonstrukcí založených na půdorysu a na recentních etnografických analogiích, jakkoli je jejich chronologická i geografická přenositelnost diskutabilní. Podoba rekonstrukce dlouhých neolitických domů se etabluje více než půlstoletí a vychází z možností daných mírným kontinentálním pásmem Evropy, tzn. snadnou dosažitelností materiálu (dřevo, rákos, hlína) a především z klimatických podmínek (sedlová střecha, orientace). Naší představě o vzhledu nadzemní části neolitického domu v podstatě zjednodušeně odpovídá hliněný model domu z lokality Střelice z prostředí o něco mladší lengyelské kultury. Existují však i doklady modelů domů – byť ve fragmentární podobě – z kultury s lineární keramikou (LBK) z Hulína-Pravčic a Vedrovic, z nichž je zřejmá sedlová střecha a nároží domu.

Interiér rekonstruovaného dlouhého domu kultury s lienární keramikou. Nosné sloupy určujícím způsobem vymezují vnitřní prostor. Foto Petr Květina 2013, Všestary.
Interiér rekonstruovaného dlouhého domu kultury s lienární keramikou. Nosné sloupy určujícím způsobem vymezují vnitřní prostor. Foto Petr Květina 2013, Všestary.

Značná uniformita podoby půdorysů domů období staršího neolitu doložená ve stovkách příkladů z celé Evropy však neznamená jednoznačné rekonstrukční řešení. Otázkou například stále zůstává umístění podlahy buď standardně v úrovni terénu, či poměrně nově prosazovaná teze – umístěním podlahy nad ním. Vchod je předpokládán v jižní stěně a v dřevo-hlinité konstrukci stěn alespoň malá okna.

Hypotetická rekonstrukce dlouhého neolitického domu se zvýšenou podlahou v celé jeho délce. Druhá a čtvrtá řada nosných sloupů v takovém případě podpírá pouze podlahu a nezasahuje do vlastního interiéru domu. Autor Petr Vavrečka.
Hypotetická rekonstrukce dlouhého neolitického domu se zvýšenou podlahou v celé jeho délce. Druhá a čtvrtá řada nosných sloupů v takovém případě podpírá pouze podlahu a nezasahuje do vlastního interiéru domu. Autor Petr Vavrečka.

Nejstarší dlouhé domy jsou ve svém počátku obdélné s poměrně hustě řazenými trojicemi vnitřních kůlů a jsou známy z široké oblasti rozšíření kultury LBK. Na přelomu 6. a 5. tisíciletí se svým pravidelným půdorysem mění v trapezoidní formaci. I přes jisté odlišnosti je v západní části Evropy dobře patrná návaznost a respekt k tradici dlouhých domů LBK, jak z hlediska orientace, tak i podlouhlého tvaru. Na území původního východního rozšíření lineárního kulturního okruhu je pravoúhlost půdorysu zachována v lengyelském prostředí a tyto domy se pak nápadně odlišují od původní tradice danubského neolitu.

Sídliště tvořená domy jsou v neolitu novým krajinným prvkem a utvářejí sídelní enklávy kolem vodních toků, respektive obvykle na mírných svazích jejich teras. Sídelní areál jedné osady představuje kruh o průměru 0,5–1 kilometr, který zajišťoval základní hospodářské potřeby. Patřil sem především zdroj vody, pole, úhor i intenzivně využívaný les.

Uskupení půdorysů domů na sídlištích LBK ukazuje, že nové domy respektovaly prostory starších. Svědčí o tom poměrně vzácné superpozice mezi stavbami staršího neolitu, a to i na dlouhodoběji osídlených plochách, jako například v Bylanech. Na našem území současné domy LBK nevytvářejí žádný vzorec a jsou na ploše sídliště rozesety jakoby nahodile. Jiná situace je zaznamenána v západní Evropě, kde domy jednotlivých sídelních fází svými štíty vytvářejí řady. Komplikovanější situace se pak vyskytuje v mladším neolitu: stavební jámy zpravidla chybějí a půdorysy mladších staveb přestávají respektovat prostor staveb starších. Navíc se zdá, že se mění i obecný vzorec prostorového chování na sídlišti; kdy lze identifikovat řady domů podobné těm starším na západoevropských lokalitách. Novým jevem jsou dvojice domů půdorysně propojené žlabem, snad plotem nebo ohradou.

Palimpsest dochovaných půdorysů v Bylanech je dokladem dlouhodobého využívání sídleního prostoru v neolitu. Na druhou stranu ovšem tato situace znesnadňuje identifikaci původních areálů aktivit.

Palimpsest dochovaných půdorysů v Bylanech je dokladem dlouhodobého využívání sídleního prostoru v neolitu. Na druhou stranu ovšem tato situace znesnadňuje identifikaci původních areálů aktivit.

Využití mobilních elektronických zařízení zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímé „dotýkání se minulosti“. V této experimentální aplikaci založené na bázi herních enginů se návštěvník může projít po části neolitické vesnice, která byla zrekonstruována na základě archeologického výzkumu v Bylanech u Kutné Hory. Aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, ke stažení použijte QR kód.

Využití mobilních elektronických zařízení zprostředkovává novou dimenzi prezentace kulturně-historického dědictví a umožňuje takřka přímé „dotýkání se minulosti“. V této experimentální aplikaci založené na bázi herních enginů se návštěvník může projít po části neolitické vesnice, která byla zrekonstruována na základě archeologického výzkumu v Bylanech u Kutné Hory. Aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, ke stažení použijte QR kód.

Chcete se dozvědět víc?

  • Coudart, A. 1998. Architecture et société néolithique. L´unité et la variance de la maison danubienne. Paris.
  • Friederich, S. 2011. Bad Friedrichshall-Kochendorf und Heilbronn-Neckargartach. Studie zum mittelneolithischen Siedlungswesen im Mittleren Neckarland. Stuttgart, Kommissionsverlag. Konrad Theiss Verlag.
  • Modderman, P. J. R. 1970. Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. Analecta Praehistorica Leidensia 3.
  • Pavlů, I. 2000. Life on a neolithic site. Praha, ARU Praha.
  • Podborský, V. 2011. Fenomén neolitického domu. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis 2009-2010(M 14-15): 17-45.
  • Rück, O. 2009. New aspects and models for Bandkeramik settlement research. Creating communities . New advances in Central European Neolithic research. D. Hofmann and P. Bickle, Oxbow books: 159-185.
  • Soudský, B. 1969. Étude de la maison néolithique. Slovenská archeológia 17: 5-96.
  • Stäuble, H. 2005. Häuser and absolute Datierung der Ältesten Bandkeramik. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH.
  • Whittle, A. 2009. The people who lived in longhouses: what´s the big idea? Creating Communities. New Advances in Central European Neolithic Research. D. Hofmann and P. Bickle. Oxford, Oxbow Books: 249-263.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.