Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Keramika

Keramika je jednou z nejvýraznějších součástí tzv. neolitického balíčku a bezkonkurenčně nejpočetnějším artefaktem, který se nám z tohoto období zachoval. Počátky používání předmětů z pálené hlíny jsou sice podstatně staršího data, ale teprve obrovský rozmach keramické produkce v neolitu znamenal všeobecné využívání tohoto materiálu k utilitárním účelům. Souvislost počátků zemědělství a počátků výroby keramiky není zcela jednoznačná a může se rozcházet i o několik tisíc let. A podobně jako zemědělství, ani keramika nevzniká na jednom konkrétním místě, ale rozvíjí se paralelně v různých oblastech v příhodných podmínkách postglaciálního světa.

Zdobené nádoby kultury s lineární keramikou (lokalita Bylany). Vizualizace z 3D skenů.

Zdobené nádoby kultury s lineární keramikou (lokalita Bylany). Vizualizace z 3D skenů.

Nádoby z keramiky se poprvé objevují na konci postpaleolitického vývoje ve společnostech ještě sběračských a loveckých, trvá ale několik tisíc let, než se stává všeobecně vyráběným a používaným nástrojem. Impulzem pro její využití a rozšíření byla zřejmě podstatná a těžko nahraditelná vlastnost vypálené hlíny – odolnost vůči teplu a dobrá vodivost. Zřejmě to popularitu keramických nádob pozvedlo na úroveň, kterou si udržely dalších několik tisíciletí. Voda se sice mohla přenášet v kožených vacích či tykvích, ale jídlo a pivo se v tykvi uvaří přece jen obtížněji (v současnosti velmi intenzivně aplikované přírodovědné metody, zabývající se analýzami reziduí v keramických nádobách, přinášejí početné informace o různých způsobech jejich využívání; výroba alkoholu má své podstatné zastoupení). V některých oblastech sice byly užívány nádoby z kamene, jejich výroba ale byla podstatně náročnější a tvarová variabilita omezenější než tvarování nádob z hroudy hlíny nebo hliněných válečků a vypálení na ohništi či v pečící jámě, zvládnutelné i jen trochu zručnější ženou.

Detail části nádoby ze staršího stupně kultury s lineární keramikou (lokalita Kolín). Foto O. Kačerovský.

Detail části nádoby ze staršího stupně kultury s lineární keramikou (lokalita Kolín). Foto O. Kačerovský.
Vpravo část zdobené nádoby z lokality Kolín, vlevo nádoba z pohřebiště v Miskovicích. Datováno do kultury s vypíchanou keramikou. Foto O. Kačerovský a J. Rendek.
Vpravo část zdobené nádoby z lokality Kolín, vlevo nádoba z pohřebiště v Miskovicích. Datováno do kultury s vypíchanou keramikou. Foto O. Kačerovský a J. Rendek.

Neolitické hliněné lžičky (lokalita Bylany). Vizualizace z 3D skenů.
Neolitické hliněné lžičky (lokalita Bylany). Vizualizace z 3D skenů.

Část zoomorfní nádoby s hlavičkou býka (lokalita Kolín, datováno do mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou). Foto O. Kačerovský.

Část zoomorfní nádoby s hlavičkou býka (lokalita Kolín, datováno do mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou). Foto O. Kačerovský.

Chcete se dozvědět víc?

  • Gomart, L. 2011. Pottery traditions and manufacturing organization in the Early Neolithic: a method for the technological study of Linearbandkeramik vases in habitat contexts in the Aisne Valley (France). Sprawozdania Archeologiczne 63:185–197.
  • Pavlů, I. 1997. Pottery origins: initial forms, cultural behavior and decorative styles. Praha: Karolinum.
  • Pavlů, I. 1998. Počátky keramiky. Archeologické rozhledy 50 (1): 16–19.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.