Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Štípaná kamenná industrie

Pojem štípaná industrie náleží k těm, které zpravidla není nutné v rámci archeologických publikací vysvětlovat. V obvyklé významové rovině jím rozumíme tu část nálezového fondu, která je tvořena kamennými nástroji a jejich polotovary vzniklými štípáním hornin se zpravidla lasturnatým lomem, počítaje v to rovněž odpad, který vyvstal při jejich výrobě. Takovými horninami jsou v našem prostředí zpravidla silicity (pazourky, radiolarity, limnokvarcity), dále křemence a porcelanity, ale i další. Jejich těžba a distribuce je jednou z důležitých otázek archeologického bádání, která však začasté přináší více pochybností než konkrétních příběhů.

Z různých technik štípání kamene se v námi sledovaném období neolitu uplatňuje dominantně tzv. čepelová technika, přestože její vznik klademe již do mladého paleolitu. Spočívá primárně v odbíjení čepelí a úštěpů z předem připravených jader, a to buď přímo pomocí otloukačů či za použití prostředníku zpřesňujícího úder. Rozlišení čepelí od úštěpů je v základu dáno pouze jistou převahou jejich délky nad šířkou. Takto připravené polotovary sloužily k dalšímu zpracování pomocí retuše do podoby finálních nástrojů, jakými jsou škrabadla, drasadla, vrtáky či rydla. Čepelové polotovary i úštěpy s řeznou hranou či jejich zlomky sloužily rovněž samostatně bez dalších úprav, především při vsazení do rukojeti nožů či srpů. Do rukojetí byla nejspíše uchycována rovněž škrabadla a jiné nástroje. Dokladem takového zasazení jsou v našich podmínkách především zbytky tmelu přidržujícího původně kamenné segmenty v nedochované násadě z organického materiálu. V oblastech s větší mírou dochování těchto materiálů jsou vzácně nalézány nástroje celé.

Dobrá věc se podařila! Úspěšně odražený polotovar – čepel – z předem připraveného jádra.

Dobrá věc se podařila! Úspěšně odražený polotovar – čepel – z předem připraveného jádra.

Čepelové polotovary sloužily dále k výrobě rozličných nástrojů, jakými byly například vrtáčky.

Čepelové polotovary sloužily dále k výrobě rozličných nástrojů, jakými byly například vrtáčky.

Chcete se dozvědět víc?

  • Gould, R. A., D. A. Koster, and A. H. L. Sontz. 1971. The Lithic Assemblage of the Western Desert Aborigines of Australia. American antiquity 36/2:149-169.¨
  • O'Connell, J. F. 1974. Spoon, knives and scrapers: the function of yilugwa in central Australia. Mankind 9: 189–194.
  • Oliva, M. 1984. Typologické, chronologické a sociální aspekty ŠI. In Těšetice-Kyjovice. Starší stupeň s MMK, ed. E. Kazdová, 212-231.
  • Oliva, M. 2010. Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Brno: Moravské zemské muzeum.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.