Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Brunn am Gebirge

Neolitické sídliště nacházející se na jižním okraji Vídně v městysi Brunn am Gebirge bylo zkoumáno dlouhodobými odkryvy v letech 1989–2005. Za tuto dobu byla prozkoumána plocha bezmála 100 000 m2. Odkryté sídliště reprezentuje 75 dlouhých domů pozoruhodně standardizovaných rozměrů – přibližně dvacet metrů dlouhých a 7–8 metrů širokých s mírně proměnlivou konstrukcí a orientací dlouhé osy ve směru sever-jih. Magnetometrická prospekce okolí upřesnila celkový počet zachycených staveb na sto. Domy lze rozčlenit do pěti rozpoznatelných prostorových skupin, z nichž největší pozornost vzbuzuje ta s onačením Brunn II.

Právě tato skupina je v současnosti považována za nejstarší sídliště kultury s lineární keramikou, jehož počátek je kladen radiokarbonovými daty do období 5650 př. Kr. Keramický inventář této nejstarší fáze osídlení je tvořen pouze hrubými keramickými tvary s plastickými páskami spíše technického charakteru a vzácně se vyskytujícím barbotinem. Zcela zde chybí jemná keramika s lineární výzdobou; ta se na sídlišti v Brunn am Gebirge objevuje teprve ve druhé fázi osídlení a je již vesměs ztotožnitelná s nejstarší lineární keramikou v Čechách a na Moravě.

Již počáteční analýzy nálezů nastiňují dvojí možný scénář vzniku nejstaršího neolitického osídlení v nitru Vídeňské pánve. Dle prvního modelu vykrystalizovalo osídlení z domácích kořenů pozdních lovecko-sběračských komunit, druhý pak předpokládá příchod obyvatel z oblasti jižního Maďarska z prostředí starčevské kultury. Proti první z možností hovoří současný špatný stav poznání mezolitického osídlení Dolního Rakouska, kde sídliště pozdního mezolitu nebyla v podstatě vůbec nalezena.

Přestože považujeme sídliště kultury s lineární keramikou v Brunn am Gebirge za nejstarší, řadíme do téže skupiny prvotních lokalit i některá další z jádrového území vzniku této kultury. Jsou to především sídliště v Nitře a Hurbanově na Slovensku a Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb s lokalitou Zalaegerszeg-Andráshida v Maďarsku. Toto nejstarší formativní období kultury s lineární keramikou klademe do rozmezí let 5650–5400 p. Kr.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Pavúk, J. 2004. Early Linear Pottery Culture in Slovakia and the Neolithisation of Central Europe. In LBK Dialogues: Studies in the formation of the Linear Pottery Culture, eds. A. Lukes, and M. Zvelebil, 71–82. BAR – International Series, vol. 1304. Oxford: Archeopress.
  • Stadler, P., and N. Kotova. 2010. Early Neolithic settlement from Brunn Wolfholz in Lower Austria and the problem of the origin of (western) LBK. In Neolithization of the Carpathian basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture, eds. J. K. Kozłowski, and P. Raczky, 307–330. Krakow: Polska Akademia Umiejętnośc.

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.