Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Ti druzí

Sociální svět, který nás obklopuje, se skládá z lidí, s nimiž sdílíme zvyky, normy, hodnoty. To ale není všechno. Ještě jsou tu ti, kteří nám podobní nejsou ani trochu, ti, v jejichž blízkosti nežijeme. Ti druzí.

Archeologie a antropologie k sobě mohou mít velmi blízko právě tím, že se soustředí na poznání kultury i společnosti diametrálně se lišící od té současné - západní. Koncept „těch druhých“ se do obou oborů vetřel od samotných počátků, a to zcela přirozeně jako důsledek zájmu o poznání exotických lidí, jejich zvyků a věcí. Obecně se odlišují kulturními rysy a vzory chování. Vnímání rozdílu se ale úzce pojí i s historickou perspektivou, která do posuzování vztahu mezi vlastní společností a bytostmi za jejími hranicemi vnáší další rozměr. Totiž čím dále do minulosti jdeme, tím se zužuje okruh lidí, kteří byli pokládáni za součást vlastní kultury. V dnešní době považujeme Evropu za domovinu a její obyvatele za nám blízké, ale Napoleonův dragoun psal domů v roce 1805 z Moravy toto: „Řeknu vám, že se nacházím v zemi, kde se nemluví ani německy, ani francouzsky. Ženy tu mají obličej jako opice, ruce jako psí pracky, nohy jako velbloud.“ Takový popis, v němž nejsou ani fyzickému vzhledu těch druhých přisouzena lidská kritéria, je přímou analogií líčení domorodců z exotických krajin.

Univerzální kategorií vlastní zřejmě všem lidským společenstvím je etnocentrismus. Na jeho základě rozdělujeme svět v různých úrovních dichotomie na: my-cizinci, my-ti druzí, my-nelidé. Ikonické příklady takového uvažování poskytuje historická epocha velkých zámořských objevů a především období, které nastalo po objevení Ameriky v roce 1492. Za základní parametr rozdílu mezi Evropany a indiány byl považován jazyk, protože neschopnost komunikace ze strany cizinců byla vždy příznakem jejich jinakosti. Kryštof Kolumbus tak proto uvažoval, jestli lze vůbec indiány z Karibiku považovat za lidské bytosti – museli by totiž mluvit jazykem známého světa. Nejdříve si myslel, že v místním jazyce rozpoznává španělská slova a plísnil domorodce kvůli špatné výslovnosti. Postupně dospěl Kolumbus k závěru, že nejde ani o podřazené lidi, ale jen živé věci. Budiž k tomu ještě řečeno, že (pokud nám to relevantní prameny dovolují posoudit) původní obyvatelé kolonizovaných zemí pohlíželi na evropské dobyvatele úplně stejně.

Také v antropologii a archeologii probíhaly primární pokusy o vymezení kulturní jinakosti na instinktivní bázi. Velmi brzy se však oba obory opřely o exaktnější kritéria. Archeologie na základě třídění artefaktů začala rozeznávat odlišnou materiální náplň jednotlivých chronologických etap prehistorie a současně ji propojovat do geografických okruhů. Antropologie mezitím pracovala na vymezení jinakosti „těch druhých“. K hlavním osám odlišností mezi moderním a předindustriálním světem patřily jazyk, společenský naturel a způsob myšlení, kultura, etnická identita, sociální organizace, příbuzenské systémy a adaptace.

Základní povaha společnosti (temperament, naturel…) a instituce, které tato přirozenost produkuje, byly už na první pohled možným výchozím bodem odlišností mezi primitivními a moderními komunitami. Řada badatelů se snažila tento rys postihnout a vytvořit tak teorii vzájemné sociální odlišnosti. Schémata vytvářená v průběhu 19. i 20. století pracovala s různými koncepty, počínaje integrací, přes právní rámec až po způsob myšlení obou srovnávaných světů.

V počátcích sociálních věd spatřovali badatelé naši vlastní moderní společnost, která je komplexní, velmi početná, industrializovaná…, jako svého druhu zvláštní historický případ. Kladli přitom ostrou hranici mezi moderní a tradiční společností. Tabulkové zobrazení udává základní přehled proponovaných názorů, které jsou pro stručnost zjednodušené. Kdo z těchto doyenů sociologie a antropologie byl nejblíže pravdě, ponecháme na zvážení čtenáře.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Fabian, J. 1983. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. New York: Columbia Univesity Press.
  • Klusáková, L., M. Křížová, K. Kubiš, M. Řezník, and D. Tinková. 1999. Namísto úvodu. "my" a "oni" - náčrt teoretické reflexe problematiky. Acta Universitas Carolinae - Philosophica et Historica 5. Studia Historica LII. Obraz druhého v historické perspektivě II:11-28.
  • Květina, P. 2010. Archeologie smyšlené identity. Archeologické rozhledy 62/4:629-660.
  • Mason, P. 1990. Deconstructing America: Representations of the Other. London: Routledge.

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.